b / cy / mod / p / riots / var

/var/ - variable mu

music
Name
Email
Subject
Comment
File
Password (For file deletion.)

[Return][Go to bottom]

 No.6716

- a proto taky osoba mnÄ› blízká, ač chtÄ›la od prvního járu gymplu dÄ›lat práva, chtÄ›la taky už od počátku jít nikoliv do advokacie, nýbrž k PÄŒR. Což se podaÅ™ilo. A její kamarádi - spolužáci dÄ›lají vÅ¡ude mimo advokacii.Ale já pro pár advokátů pÅ™ekládám či pÅ™ekládal jsem, resp. objasňoval jim nÄ›které finesy um. dÄ›l či jazykového vy™­oÅjdvánÃa, a pokud jste s nima v takovém Å™eknÄ›me mimoslužebním styku - je to sakra interesantní sebranka…


Delete Post [ ]
[Return] [Go to top]
b / cy / mod / p / riots / var